OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro účast na akcích MONK MODE prostřednictvím internetové adresy https://www.monkmode.cz
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) MONK MODE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1, IČ: 19572531, DIČ: CZ19572531 (dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou provozovatelem provozovány na internetové adrese www.monkmode.cz (dále jen „webová stránka“).


Obchodní podmínky dále informují účastníka o jeho právech a povinnostech vycházejících z ochrany spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva mezi provozovatelem a účastníkem je uzavřena doručením potvrzení objednávky (akceptace), které je zasláno účastníkovi na elektronickou poštu účastníka.


Účastník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí účastník sám, a to v běžné výši.


CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny prezentované na webových stránkách jsou uvedeny včetně veškerých souvisejících poplatků a daní. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webových stránkách provozovatele. Tato ustanovení nevylučují sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutou cenu.


Účastník může cenu za služby hradit provozovateli následujícími způsoby: Bankovním převodem na účet provozovatele č. 3158875003/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet provozovatele“) či přes platební bránu Stripe.


Spolu s kupní cenou je účastník povinen provozovateli uhradit i náklady spojené s případným balením a doručením služby. Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s doručením služby.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Účastník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od Smlouvy týkající se akce bez udání důvodu dle ust. § 1829 občanského zákoníku.


V případě zájmu o zrušení nebo změnu objednávky akce je nutné bezodkladně kontaktovat Provozovatele. Účastník má právo zrušit či změnit objednávku do 7 dní od zaslání přihlašovacích údajů do platformy Circle, v níž probíhá samotný program Provozovatele. V jiném případě Provozovatel výslovně upozorňuje, že na zrušení nebo změnu objednávky speciálních výzev nebo úkolů nemá účastník dle těchto Podmínek ani právních předpisů nárok a provedení změn je možné pouze po dohodě s Provozovatelem.

Pokud dojde ke zrušení či změně termínu akce později než týden do plánovaného termínu ze strany Provozovatele jako pořadatele, účastník má právo na vrácení 100% z uhrazené částky Provozovatelem.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Nároky z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


V případě vadného plnění má účastník právo na:

bezplatnou opravu;

přiměřenou slevu z kupní ceny;

výměnu zboží;

odstoupení od smlouvy.


Reklamace je možné uplatnit u provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adrese monkmode@monkmode.cz. Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s účastníkem nedohodne na delší lhůtě.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává osobní údaje účastníků v souladu s nařízením Evropské unie (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů. Účely zpracování zahrnují realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, správu uživatelského účtu, a zasílání informačních a obchodních sdělení.


Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Účastník má právo na přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Více informací na Podmínky ochrany osobních údajů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud má vztah založený kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


Kontaktní údaje provozovatele: MONK MODE s.r.o., www.monkmode.cz, Rybná 716/24, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA, DIČ: CZ19572531. Kontaktní osoba: Petr Oliver, telefonní číslo: 739 960 906, email: oliver@monkmode.cz.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 01. 2024.
Přidáš se k nám do Čtvrté vlny?

monkmode@monkmode.cz

MONK MODE s.r.o.

Rybná 716/24, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1

DIČ: CZ19572531


"Není málo času, který máme, ale hodně, jehož promarníme."

– Seneca

Simple Instagram Icon
Tik Tok Icon